หัวหน้าส่วนราชการ

หมวด:

หัวหน้าส่วนราชการ

นายมานิด  ศรีสุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 086-2906088
ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง  

 

   
นายอับดุลรอปา  กือจิ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 087-0229405
 นางอานีตา  เปาะสา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 087-2894370
   
   
                             นายซือรี  สะแมเซ็ง
                             ผู้อำนวยการกองช่าง
                      ช่องทางการติดต่อ 081-0865043
 นายอายิ  ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ 086-2857136
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง