กองคลัง

หมวด:

กองคลัง

   
  นางอานีตา  เปาะสา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
นางสาวรุสมีนี  เปาะเฮ็ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอารสา  อุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นางสาวฮาซือมะห์ ยูโซ๊ะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     
   
  นางสาวซุไลนี  อาแว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง