สำนักปลัด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

สำนักปลัด

 

 

นายอับดุลรอปา  กือจิ

หัวหน้าสำนักปลัด 

 
   
       
นางสาวสูไฮลา มานะวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางธนพร  เสาร์เพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุนันทา  แก้วนคร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัสมีณา แมงสาโมง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

 

 

นายมะยะรี  อาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุนชน
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายมุสตารี  เบญมัส
พนักงานขับรถยนต์
 นายเปาซี  ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
       
     
 นายมูหำมัด  มะแด
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
 นายสะมะแอ  มะยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอาลีย๊ะ  ดารอนิง
พนักงานดับเพลิง 
นายชารีฟ อูมา
พนักงานดับเพลิง 
       
       
น.ส.แวฟิตเราะห์  แวสะมะแอ
คนงานทั่วไป 
 นายอับดุลการีม  เบ็ญกรียา
คนงานทั่วไป
 ว่าง
นักการภารโรง