กองช่าง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

กองช่าง

นายซือรี  สะแมเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
นายอาร์ฟัน รอมือลี
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
นายอาลีฟ  สารีกะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวฟารีซา อาแวเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
   
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนสวน