มาตารการภายในเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต